Algemene Voorwaarden


Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Stichting Rijopleidingen: Verkeerseducatie te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41012906.


Leerling (LL): Natuurlijke of rechtspersoon waarmee Stichting Rijopleidingen een overeenkomst sluit.


Overeenkomst: Overeengekomen afspraak tussen Stichting Rijopleidingen en LL.


Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op les overeenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Stichting Rijopleidingen word aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Onze wederpartij bij Overeenkomsten wordt hierna LL genoemd.

2.3 Stichting Rijopleidingen, biedt een van de volgende diensten aan de LL aan:

A. Pakketopleiding: opleiding met een vastgesteld aantal rijlessen.

B. Reguliere opleiding: opleiding met een onbepaalde duur en een onbepaald aantal rijlessen.

2.4 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Mondelingen of schriftelijke afspraak tussen Stichting Rijopleidingen en LL.

3.2 In geval van een bepaling uit deze voorwaarden word afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.


Artikel 4 Verplichtingen Stichting Rijopleidingen

4.1 Stichting Rijopleidingen, is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

A. Rijlessen worden gegeven door rijinstructeurs, die voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

B. De LL op de datum en tijd waarvoor hij en/of zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR tot het afleggen van het examen, de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij en/of zij rijles heeft gekregen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type.


Artikel 5 Verplichtingen LL

5.1 De LL is verplicht:

A. Tijdens de rijles aanwezig te zijn. Indien de LL niet binnen 10 minuten na het afgesproken tijdstip op de met de rij instructeur afgesproken plaats aanwezig is, heeft hij en/of zij geen recht op een vervangende rijles.

B. Een rijles die hij en/of zij niet kan volgen tijdig, langer dan 48 uur voor aanvang van de les af te zeggen. Indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd, heeft de LL geen recht op een vervangende rijles. In geval van een losse les is de vergoeding voor de les alsnog verschuldigd. Afzegging kan alleen bij de desbetreffende rijinstructeur worden gedaan. In geval van een niet-tijdige afzegging vanwege een dringende reden heeft de LL recht op een vervangende rijles. De LL dient op verzoek van Stichting Rijopleidingen, schriftelijk bewijs te zake de dringende reden te overleggen. Onder een dringende reden dient te worden verstaan de begrafenis van een overledene tot en met de 2e graad of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte, een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie.

C. De aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

D. Bij het examen een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overhandigen.

E. Nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het examen deel te nemen.


Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij de partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient de betaling voor de rijopleiding per overmaking naar onze rekeningnummer of de vergoeding in contanten aan de rijinstructeur voldaan te worden. Bij iedere betaling krijgt de LL een factuur/kwitantie van de rijinstructeur overhandigd. Voor pakketten geldt: pas na ontvangst van de betaling (de eerste termijn) van het lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.

6.2 Stichting Rijopleidingen, is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs te verhogen. De LL heeft in dat geval recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij en/of zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennismaking van de prijsverhoging.

6.3 Indien Stichting Rijopleidingen de betalingen niet op het afgesproken tijdstip heeft ontvangen, is de LL automatisch in verzuim. Stichting Rijopleidingen is dan gerechtigd het nog openstaande bedrag te verhogen met € 25,- administratiekosten. Stichting Rijopleidingen behoudt zich het recht voor om over het nog openstaande bedrag rente te berekenen. Zij zal als percentage 9% op jaarbasis hanteren. De verplichting van de LL tot betaling per overeengekomen tijdstip komt hiermee niet te vervallen.

6.4. Indien de LL in verzuim het verschuldigde bedrag niet blijft betalen, kan Stichting Rijopleidingen de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Stichting Rijopleidingen is in dat geval gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen, die zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten omvatten. Onder buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die aan Stichting Rijopleidingen in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Stichting Rijopleidingen zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag.


Artikel 7 Examen

7.1 De kosten van alle door de LL gevolgde rijlessen en van het examen aan Stichting Rijopleidingen dienen te zijn voldaan voordat de examenaanvraag wordt ingediend.

7.2 Stichting Rijopleidingen is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het examen door te berekenen aan de LL.

7.3 Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de LL niet of te laat op het examen verschijnt of hij en/of zij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de LL. De LL kan in dat geval ook geen beroep doen op de examengarantie.

7.4 Stichting Rijopleidingen zal op verzoek van de LL zorgdragen voor de aanvang van een nieuw examen en de kosten voor haar rekening nemen, indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van een van de onderstaande gebeurtenissen:


A. Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardige type ter beschikking is.

B. Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is.

7.5 LL moet ervoor zorgen dat hij/zij voor de aanvang van het praktijkexamen in bezit is van een theoriecertificaat.

7.6 Bij het niet behalen van het praktijkexamen is de LL verplicht minimaal vijf losse rijlessen te volgen bij Stichting Rijopleidingen.


Artikel 8 Ontbinding

8.1 Elke overeenkomst die door de LL is ondertekend word door Stichting Rijopleidingen als bindend beschouwd en is 365 dagen geldig.

8.2 Indien de overeenkomst niet is aangegaan voor een pakketopleiding kan de overeenkomst door zowel de LL als Stichting Rijopleidingen worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.

8.3 indien de overeenkomst is aangegaan voor een pakketopleiding kan de LL de overeenkomst slechts ontbinden in geval van zodanige dringende redenen, dat van hem en/of haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. Mede aangezien het voor Stichting Rijopleidingen in geval van ontbinding door de LL in het algemeen niet mogelijk is. De LL in geval van ontbinding als in dit artikel bedoelt een vergoeding aan Stichting Rijopleidingen verschuldigd is. De vergoeding bij ontbinding bestaat uit een percentage van de volledige vergoeding van het betreffende pakket, te weten de reeds genoten lestijd als percentage van de totale lestijd bij het pakket, vermeerderd met 10%. De vergoeding bij ontbinding bedraagt echter minimaal 60% van de totale prijs van de pakketopleiding. Indien het verschuldigde bedrag ineens bij vooruitbetaling door de LL is gedaan, zal Stichting Rijopleidingen het bedrag onder aftrek van de hiervoor genoemde vergoedingen en door haar aan CBR of BNOR betaalde examengeld aan de LL restitueren.

8.4 Stichting Rijopleidingen kan de overeenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen of een pakketopleiding, ten aller tijde ontbinden. In dat geval is Stichting Rijopleidingen gehouden de lesgelden, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de LL te restitueren.


Artikel 9 Vrijwaring

9.1 Stichting Rijopleidingen vrijwaart de LL voor afspraken van derden als gevolg van botsingen, aanrijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de LL, evenals bij het gebruik door de LL van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.

9.2 Indien de LL een rijles volgt ondanks dat hem en/of haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn en/of haar rijbewijs is ingevorderd bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de LL Stichting Rijopleidingen volledig voor de gevolgen hiervan. De LL zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel voor zijn en/of haar rekening nemen.


Artikel 10 Privacy

10.1 Stichting Rijopleidingen respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Stichting Rijopleidingen. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden opgeslagen en gebruikt voor interne verwerking.

10.2 Stichting Rijopleidingen verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in gevaar komt.